Untitled Document
Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 

นาย ยุทธนา เจริญภักดี

นายกเทศมนตรี
 
ใกล้ชิดประชาชน
พัฒนาคน
พัฒนาสังคม

 

 
     
 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
      เทศบาลตำบลหลุมดินเดิมเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในสมัยทวารวดี และบริเวณนี้เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรบกับพม่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์หลายครั้ง เนื่องจากที่ตั้งของตำบลนี้เป็นที่ลุ่มมากชายฝั่งแม่น้ำแม่กลองและดินเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพดีกว่าที่อื่น ชาวบ้านมักนำดินที่นี่ไปปั้นหม้อ โอ่ง ไห ขายเป็นสินค้า ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ จึงเรียกว่า "หลุมดิน" ต่อมาครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จผ่านได้ทรงสร้างพลับพลาที่ประทับขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า "บ้านพลับพลา" ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน แต่หมู่ 1 ได้แยกออกไปขึ้นกับเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จึงเหลือเขตการปกครองจำนวน 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหลุมดิน
     เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ด้านทิศตะวันตกเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรต่าง ๆ มีคลองชลประทานและคลองน้ำทิ้งจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ผ่านหลายสาย แต่เนื่องจากการขายดินทำให้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ทำการเกษตรได้ไม่เต็มที

อาณาเขตเทศบาลตำบลหลุมดิน
-  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ       ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
-  ทิศใต้              ติดต่อกับ       เทศบาลเมืองราชบุรี และ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
-  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ       แม่น้ำแม่กลอง ตำบลโคกหม้อ และท่าราบอ.เมือง จ.ราชบุรี
-  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ต.เกาะพลับพลา และ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลหลุมดิน
      ในเขตเทศบาลตำบลหลุมดินมีจำนวนประชากร 4,278 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,052 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพในเทศบาลตำบลหลุมดิน
       อาชีพหลัก รับจ้าง และ เกษตรกร

 ที่ตั้ง : ที่ทำการเทศบาลตำบลหลุมดิน ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000             โทร. 032-741757  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรีประมาณ 8  กิโลเมตร

 

 
   
Untitled Document
   
   
 
คน
 
 
 
 
 
 
 ที่ทำการเทศบาลตำบลหลุมดิน ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-741757
 
Untitled Document
  หน้าหลัก | เทศบาลตำบลหลุมดิน | หนังสือราชการ | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์  | จัดซื้อจัดจ้าง | กระดานข่าว | ติดต่อ